Comunicat oficial de l'Associació Boletaire Independent

Comunicat oficial de l'Associació Boletaire Independent:

Opinió personal del seu president

L'Associació s'oposa al pagament del “carnet boletaire", per considerar que aquest, no s'ajusta en res, a les pretensions que aquesta associació té sobre el conjunt de boletaires del país.

Nosaltres pensem, que la nostra activitat s'hauria de considerar com una afició cultural Nacional de Catalunya, i per tant hauria d'estar protegida. Per davant d'altres interessos que sobre el sector, puguin tenir alguns propietaris forestals o d’altres. És educant i conscienciant tots els boletaires que s'hauria d'actuar. I de fet és el que venim fent nosaltres, amb més de 4.200 membres en el grup de l'Associació i amb més de 21.500 persones en el grup Bolets, tots ells del Facebook...

No estem disposats a pagar per pagar, sense que abans nos digui molt clarament, a què es destinaran els recursos que nosaltres aportaríem i que avantatges obtindríem del suposat "carnet boletaire". Considerem que nosaltres, per realitzar una afició cultural tradicional dins del nostre territori, no hem de contribuir ni mantenir beneficis, que els propietaris forestals haurien d'arribar per altres mitjans, i que d'altra banda serien ficticis, si no és que pretenen carregar a l'Administració, tots els costos de vigilància i control d'aquest carnet.

Per res aquesta Associació, creu en els resultats de l'enquesta que pública "al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), segons el qual un 77% dels catalans acceptarien un mecanisme de pagament sempre que a els beneficis és reinvertissin a els boscos".

Dins dels resultats que nosaltres fem servir, seria just a l'inrevés, més del 71% dels boletaires s'oposarien al pagament del "cànon boletaire". No obstant això, tampoc ens oposaríem a una certa regulació del sector, que d'altra banda sí que ens caldria.

No estem d'acord, amb la consideració dels bolets com "un bé comercial", no ens oposem a la venda de bolets, sempre que es regulessin adequadament. Però no estem d'acord, amb l'explotació dels boscos per part de cert tipus de "gent" que només busca el benefici ràpid, sense respectar els cicles dels bolets i el seu entorn.

Per regular adequadament el sector, nosaltres proposaríem:

D'una banda regular la venda de bolets, això no suposaria que haguéssim de pagar per agafar-les, però si per vendre-les i fer negoci amb elles. I en aquest cas, contribuir o col·laborar amb la gestió dels boscos.

Regular l'explotació de qualsevol bosc a nivell de quantitats recollides, fins i tot prohibint recol·lectar algunes espècies "protegides" en èpoques d'escassetat o períodes concrets. Incloent els boscos de propietat privada. Segur que ens posaríem aviat d'acord, en com es limitarien aquestes quantitats.

Educar i conscienciar els boletaires actuals i els futurs, ja des de les escoles, perquè aprenguin a respectar l'entorn, els boscos, els bolets i la propietat privada. 

En fi, que no ens oposem a una certa regulació, però sí que ens oposem a la que fins ara han proposat, tant l'Administració, com alguns propietaris forestals, ja que la considerem merament recaptatòria...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicado oficial de la Associació Boletaire Independent:

Opinión personal del Presidente.

La Associació se opone al pago del “carnet boletaire”, por considerar que éste, no se ajusta en nada, a las pretensiones que dicha asociación tiene sobre el conjunto de boletaires del país.

Nosotros pensamos, que nuestra actividad debería considerarse como una afición cultural Nacional de Catalunya, y por tanto debería de estar protegida. Por delante de otros intereses que sobre el sector, puedan tener algunos propietarios forestales u otros. Es educando y concienciando a todos los boletaires que se debería actuar. Y de hecho es lo que venimos haciendo nosotros, con más de 4.200 miembros en el grupo de la Associació y con más de 21.500 personas en el grupo Bolets, todos ellos del Facebook…

No estamos dispuestos a pagar por pagar, sin que antes se no diga muy claramente, a que se van a destinar los recursos que nosotros aportaríamos y que ventajas obtendríamos del supuesto “carnet boletaire”. Consideramos que nosotros, por realizar una afición cultural tradicional dentro de nuestro territorio, no debemos contribuir ni mantener beneficios, que los propietarios forestales deberían de alcanzar por otros medios, y que por otro lado serían ficticios, si no es que pretenden cargar a la Administración, todos los costes de vigilancia y control de dicho carnet.

Para nada esta Associació, cree en los resultados de la encuesta que pública  “el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), segons el qual un 77% dels catalans acceptarien un mecanisme de pagament sempre que els beneficis es reinvertissin en els boscos”.

Dentro de los resultados que nosotros manejamos, sería justo al revés, más del 71% de los boletaires se opondrían al pago del “canon boletaire”. Sin embargo, tampoco nos opondríamos a una cierta regulación del sector, que por otro lado sí que nos haría falta.

No estamos de acuerdo, con la consideración de las setas como “un bien comercial”, no nos oponemos a la venta de bolets, siempre que se regulasen adecuadamente. Pero no estamos de acuerdo, con la explotación de los bosques por parte de cierto tipo de “gente” que solo busca el beneficio rápido, sin respetar los ciclos de las setas y su entorno.

Para regular adecuadamente el sector, nosotros propondríamos:

Por un lado regular la venta de bolets, eso no supondría que tuviésemos que pagar por cogerlas, pero si por venderlas y hacer negocio con ellas. Y en este caso, contribuir o colaborar con la gestión de los bosques.

Regular la explotación de cualquier bosque a nivel de cantidades recogidas, incluso prohibiendo recolectar algunas especies “protegidas” en épocas de escasez o periodos concretos. Incluyendo los bosques de propiedad privada. Seguro que nos pondríamos pronto de acuerdo, en cómo se limitarían dichas cantidades.

Educar y concienciar a los boletaires actuales y a los futuros, ya desde las escuelas, para que aprendan a respetar el entono, los bosques, las setas y la propiedad privada.

En fin, que no nos oponemos a una cierta regulación, pero sí que nos oponemos a la que hasta ahora han propuesto, tanto la Administración, como algunos propietarios forestales, pues la consideramos meramente recaudatoria…

Joomla templates by a4joomla